Wiki pikir edişiňiz ýaly demokratikmi? - Semalt tarapyndan hünär pikiri

Dürli gözlegler, bir topar redaktoryň Wikipediýanyň dürli sahypalaryny neşir etmek we redaktirlemek üçin jogapkärdigini görkezdi. Semalt hünärmeni Oliwer King, Wikipediýanyň iň meşhur, mugt onlaýn ensiklopediýasydygyny aýdyp bolar diýip hasaplaýar. Purdue uniwersitetiniň Brian guzy aragatnaşyk mekdebiniň professory Sorin Adam Matei, Günorta Dakota döwlet uniwersitetiniň köpçülikleýin aragatnaşyk we ismurnalistika boýunça gözlegçisi we kömekçisi Braýan Britt bilen hyzmatdaşlyk etdi we Wikipediýada köp sanly makalanyň kim tarapyndan berilýändigini düşündirdi.

Wikipediýanyň ähli makalalaryna üstünlikli girdiler we 2001-nji ýyldan 2010-njy ýyla çenli dürli dillere terjime etmäge synanyşdylar. Iň oňat ýazyjylar we redaktorlar Wikipediýanyň makalalaryny taýýarlamak üçin saýlandy we mazmunyny diňe tejribeli redaktorlar çap edip biler.

Matei, görýän we synlaýan zatlarynyň ýaňy-ýakynda ýüze çykan aýdyň ýolbaşçylygydygyny aýdýar. Mazmuny düzmek we Wiki-de hil we hakyky mazmuny çap etmek üçin gije-gündiziň dowamynda köp işleýän ýazyjylar we redaktorlar topary bar. Bu redaktorlar gün tertibini düzdüler we dini we syýasy hereketler ýaly jogapkärçilik duýgusy bilen hereket edýärler.

Şeýle hem bilermen, makalalaryň segsen göterimini döretmäge Wikipediýanyň ýokary derejeli redaktorlarynyň we ýazyjylarynyň jogapkärdigini öňe sürýär. Bu gatnaşyk hemişelik boldy, redaktorlar we döredijiler wagt bilen strategiýalaryny üýtgetdiler.

Belli bir wagtda redaktorlar toparyna ýolbaşçylyk edýän adam bar. Adamlaryň bilýän zatlaryny emele getirýärler diýen pikir, üstünlik gazanmak duýgusyny berýär. Britt we Matei Sosial mediýada gurluş tapawudy: Adhocracy and Entropy atly täze kitap ýazdylar. Bu kitap, Wikipediýanyň deň-duş gözden geçirilýän web sahypasyna we internetdäki iň hakyky ensiklopediýa öwrülendigini açýar.

Deňdeşler we hünärmenler muny ösdürdiler, ýöne käbirleri beýlekilerden has tejribeli. Käbir gözlegçiler Wikipediýanyň adam guramasynyň web wersiýasydygyny we ewolýusiýa ýoluny tapýandygyny anykladylar. Simpleönekeý we gönümel telekeçilikden başlap, býurokratiýa çenli her kim Wikipediýa bagly, sebäbi iň gowy onlaýn maglumat çeşmesi.

Brittiň kitabynda täze elitanyň aragatnaşyk dünýäsinde nähili ýüze çykýandygy barada dürli gyzykly we peýdaly netijeler hödürlendi. Şeýle hem, sosial media toparlarynyň wagtyň geçmegi bilen nähili ösendigini görkezýär.

Adhocracy, edil Wikipediýa ýaly belli bir ýer we guramaçylyk ulgamy ony düzýär. Durnukly we güýçli iýerarhiýany aýratyn hereket bilen birleşdirýär. Wikipediýada dürli dillerde maglumatlaryň, makalalaryň we mazmunyň giň topary bar we redaktorlara bu ägirt ensiklopediýada ýiten makalalary döretmäge çagyrylýar. Wikipediýanyň üç ýüzden gowrak dilde bardygyny aýtmak ygtybarly, ýöne köpüsi doly däl we birneme kiçi. Dünýäniň dürli künjeklerinden adamlar her gün Wikipediýa baryp, 300-den gowrak dil neşirini okaýarlar.

Olaryň käbiri bu meşhur we erkin ensiklopediýany gurmak we goldamak üçin jogapkär ýüzlerçe müňlerçe meýletin ýazyjylar tarapyndan ýazylan ýörite makalalary we mazmuny gözleýär. Wikipediýa gelýänler esasan iňlis dilindäki makalalary gözleýärler, beýleki dillerde bolsa Wikipediýanyň 30 million ýazgysy bar.

send email